Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Wejherowskiego

AKTUALNOŚCI

Zabezpieczenia dotacji: WEKSEL. Co warto wiedzieć!

Sobota, dn. 07.02.2015 r.
Coraz częściej instytucje udzielające dotacji na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe żądają zabezpieczenia w postaci weksli. Mam wrażenie, że stosowane praktyki zaczynają wymykać się spod kontroli, a mało kto zwraca na to uwagę – alarmuje Rafał Dymek z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana (związany z sektorem pozarządowym od 2000 roku. Zaangażowany przede wszystkim w tematy związane z integracją europejską oraz umacnianiem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, a także innych krajach Europy. Członek Komitetu Sterująco-Monitorującego rządowego Programu FIO).

Po pierwsze weksle, które mają stanowić zabezpieczenie wykonania umowydotacyjnej, powinny bezwzględnie mieć wpisane na czyją rzecz zostały wystawione (zazwyczaj będzie to nazwa grantodawcy) i zawierać formułę ‘nie na zlecenie’. Użycie tej formuły powoduje, że weksla nie można przekazać w drodze indosu. Remitent będzie mógł co prawda przekazać
weksle w drodze cesji, ale wtedy nowego posiadacza będą obowiązywać także relacje zaistniałe pomiędzy wystawcą i remitentem – czyli jeżeli umowa zostanie wykonana należycie, a weksel zostanie spłacony, będzie on bezwartościowy. Przy wekslu indosowanym natomiast fakt, że zobowiązaniejest zapłacone nie ogranicza w żaden sposób praw nowego posiadacza weksla. Taki weksel będzie też raczej bezużyteczny dla kogoś, kto przysłowiowo znajdzie go na ulicy, ponieważ wyfrunął niechcący przez okno remitenta. Wszystkie weksle powinny też bezwzględnie mieć wpisaną datę wystawienia. Dlaczego grantodawcy wzbraniają się przed formułą ‘nie na zlecenie’ i datą wystawienia? Jeżeli rzeczywiście zamierzają użyć weksla tylko we właściwym celu, te wpisy w niczym nie ograniczają ich praw.
Po drugie ‘deklaracje wekslowe’ powinny być podpisane przez obydwie strony (tzn. także przez remitenta), wtedy stają się faktycznie umową wekslową, a remitent oświadcza, że przyjął jej warunki. Oczywiście wystawca powinien otrzymać jeden z podpisanych egzemplarzy.
Po trzecie w treści weksla należy zaznaczyć, że jest to weksel kaucyjny, czyli właśnie weksel będący zabezpieczeniem, ‘kaucją’, a nie zapłatą za towar.
Po czwarte, na rewersie weksla należy umieścić adnotację ‘Do weksla dołączono umowę/deklarację wekslową’. Niektórzy podnoszą zarzut, że taka adnotacja unieważnia weksel, ponieważ ten jest z natury bezwarunkowym poleceniem zapłaty. Moim zdaniem takie obawy są nieuzasadnione. O takiej sytuacji można byłoby mówić ewentualnie, gdyby formuła ta została użyta w treści weksla. A treść weksla obejmuje tylko to co jest pomiędzy słowem ‘weksel’, a podpisami wystawców. Wszelkie dopiski poniżej/powyżej nie mają znaczenia. Są jedynie zabezpieczeniem dla wystawcy, aby ten mógł udowodnić, w jakich okolicznościach weksel kaucyjny został wystawiony.

Pierwszy z wyżej wymienionych warunków uważam za bezwzględnie niezbędny, drugi za bardzo ważny, a trzeci i czwarty za wspomagające, aby wystawianie weksli nie rodziło niepotrzebnego ryzyka dla wystawcy. Obecnie większość weksli wystawianych jest w taki sposób, że wystawca ryzykuje bardzo poważne konsekwencje, nawet jeżeli umowę z dotacjodawcą zrealizuje wyśmienicie.


Więcej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań z zakresu edukacji

Sobota, dn. 07.02.2015 r.
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2015 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego z zakresu edukacji. Oferty należy składać do 27 lutego 2015.

W ramach Konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań z zakresu edukacji:
1) wspieranie działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej,
2) wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze innowacyjnym i
naukowobadawczym skierowanych m.in. do osób niepełnosprawnych,
3) wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień m.in. uczniów i studentów niepełnosprawnych,
4) upowszechnianie, poprawa jakości i zwiększanie różnorodności kształcenia ustawicznego,
5) promowanie idei i form aktywnego uczestnictwa w kulturze,
6) wspieranie działań mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych, w tym włączenie pracodawców do tego procesu,
7) promocja edukacji przedszkolnej,
8) działania z zakresu promocji czytelnictwa,
9) realizacja działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej,
10) działania z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności, kształtowania kompetencji społecznych oraz zwiększania uczestnictwa mieszkańców w wolontariacie.

Oferty konkursowe należy składać do 27 lutego 2015 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 bądź za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej KONKURS – Organizacje pozarządowe – Edukacja – NIE OTWIERAĆ. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu.

Więcej

"Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Sobota, dn. 07.02.2015 r.
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła"Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu"Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 40 000 zł. na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2015 r., a 30 listopada 2016 r. mogą ubiegać się organizacje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2015 roku, o godzinie 12:00.
Więcej

Dotacje na 2015 r. przez Powiat Wejherowski również przyznane ...

Piątek, dn. 06.02.2015 r.
Starosta Powiatu Wejherowskiego - dr Gabriela Lisius przyznała dotacje na 2015 rok dla organizacji pozarządowych, które działają na rzecz Powiatu i mieszkańców Powiatu Wejherowskiego.

Dotacje na 2015 r. w Wejherowie przyznane ...

Piątek, dn. 30.01.2015 r.
Prezydent Miasta Wejherowa przyznał dotacje na 2015 rok dla 58. organizacji pozarządowych, które działają na rzecz miasta i mieszkańców Wejherowa, 
na kwotę 561 tys. zł.
Więcej

Trwają wybory
do dnia 19 listopada 2014roku do godz. 23.59Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego
zaprasza organizacje pozarządowe do głosowania na kandydatów do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 

ROPPW - zachęca organizacje pozarządowe do zagłosowania na jedyną kandydatkę z Powiatu Wejherowskiego. Rekomendujemy poparcie Romy Aziewicz, która jest wiceprzewodniczącym ROPPW. była w poprzedniej kadencji w Komitecie Monitorującym, orientuje się w tematyce, przekazywała nam systematycznie informacje z przebiegu prac komitetu/ Rekomendujemy również oddanie głosu na Łucję Ptasińską od lat zajmującą się ochroną środowiska.

Jeśli chcemy wiedzieć, jak będą wykorzystywane środki unijne w obecnej perspektywie finansowe i mieć choćby minimalny wpływ na to co będzie się dziać w Komitecie Monitorującym, to powinniśmy możliwie najszerzej wesprzeć nasze kandydatury.

                                                                                         
Przewodniczący
                                                                      Rady Organizacji Pozarządowych Pow Wejh.
                                                                                          Jerzy SmyczyńskiKartę do głosowania z naszą rekomendacją w Pobierz pliki

Pobierz pliki


Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego przedłużyła termin głosowania na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych


Zgodnie z uchwałą nr 1041/392/14 Zarządu Województwa Pomorskiego jako Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 podjętą w dniu 9 października 2014 r. liczba dostępnych miejsc w KM RPO WP 2014-2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery:

Organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska
– jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą;

Organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej RPO, działająca w
obszarze ochrony zdrowia
– jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą;

Organizacja działająca na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci,
równości szans i niedyskryminacji
– jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą;

Organizacja pozarządowa reprezentująca ponadbranżowy związek stowarzyszeń
– jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą.

W każdym obszarze, każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na jednego wybranego w danym obszarze kandydata i jego zastępcę(listy kandydatów w plikach do pobrania).


W związku ze zgłoszeniem w pozycji 2 i 4 tylko po jednym kandydacie otrzymują oni miejsce bez przeprowadzania wyborów.

GŁOSOWANIU
PODLEGAJĄ TYLKO KANDYDACI NA CZŁONKÓW KM. ODDANIE GŁOSU NA WYBRANEGO KANDYDATA NA CZŁONKA JEST RÓWNOZNACZNE Z ODDANIEM GŁOSU NA JEGO WYZNACZONEGO ZASTĘPCĘ.

Głosowanie odbywa się poprzez:
pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i przesłanie karty wyborczej
na adres emailowy wyboryKM@pomorskie.eu


Mile widziana kopia na nasz adres roppw@wp.pl

W przypadku przesłania karty do głosowania:

  1. po terminie;
  2. bez kompletnych danych organizacji pozarządowej;
  3. bez podpisów osób upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej;
  4. w formie niezgodnej ze wzorem stanowiącym zał nr. 10 do niniejszego ogłoszenia nieczytelnej;

wszystkie głosy oddane na tej karcie będą nieważne


Załączniki
do pobrania na stronie http://www.rops.pomorskie.eu/pl/org

Lista kandydatów zgłoszonych przez organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska

Lista zastępców kandydatów zgłoszonych przez organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska

Lista kandydatów zgłoszonych przez organizację pozarządową właściwą ze względu na rodzaj działalności objętej RPO, działająca w obszarze ochrony zdrowia

Lista zastępców kandydatów zgłoszonych przez organizację pozarządową właściwą ze względu na rodzaj działalności objętej RPO, działająca w obszarze ochrony zdrowia

Lista kandydatów zgłoszonych przez organizację pozarządową działającą na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji

Lista zastępców kandydatów zgłoszonych przez organizację pozarządową działającą na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji

Lista kandydatów zgłoszonych przez organizację pozarządową reprezentującą ponadbranżowy związek stowarzyszeń

Listazastępców kandydatów zgłoszonych przez organizację pozarządową reprezentującą ponadbranżowy związek stowarzyszeń

ordynacja wyborcza określająca zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na          członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętą uchwałą nr 9 Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2014 r.

Karta do głosowania

Protokół z posiedzenia komisji wybiorczej dnia 27 października br.

Zapraszamy 26 sierpnia 2014 godz 17:00
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Zaproszamy NGO/OPS/JST na spotkanie w starostwie powiatowym w dniu 26 sierpnia 2014 dot. "Metropolitalnego System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej".
Przedstawione zostaną wyniki dotychczasowych prac roboczych zespołów JST oraz zaspołu NGO zainicjowanego przez Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Wejherowskiego. Spotkanie odbędzie się w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Wejherowie o godzinie 17:00 szczegóły w załaczniku Konsultacje projektu ZIT

Pobierz pliki


Zaproszenie do głosowania na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Piątek, dn. 02.05.2014 r.
Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w głosowaniu na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Głosowanie rozpoczyna się w dniu 5 maja 2014 r., a ostateczny jego termin upływa z dniem 19 maja 2014 r.

W załącznikach znajdziecie Państwo Listę Kandydatów i Kartę do głosowania. Pan Jerzy Smyczyński - Przewodniczący ROP PW jest Kandydatem do PRDPP. 

Pobierz pliki

Pobierz pliki


Zaproszenie!!!

Wtorek, dn. 18.03.2014 r.
W imieniu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Wejherowskiego chcielibyśmy zaprosić państwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25 marca o godzinie 16.30 w Pałacu Przebendowskich - Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko -Pomorskiej w Wejherowie. Spotkanie poświęcone będzie problemom organizacji pozarządowych wynikających z pozyskiwania środków finansowych na swoją działalność .

Chcielibyśmy pokazać możliwości profesjonalizowania pracy organizacji w oparciu o ekonomizację organizacji oraz sposoby zrealizowania tych działań, a co za tym idzie koszyk usług, którym dysponuje OWES w celu ich wsparcia.

Więcej znajdziecie Państwo w Załączniku, gdzie jest zaproszenie i program spotkania, prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu.

Pobierz pliki


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Gdański Park Naukowo Technologiczny zaprasza do Szkoły Menadżerów,
która jest kompleksowym programem edukacyjnym kierowanym do przyszłej lub obecnej kadry zarządzającej przedsiębiorstwami społecznymi w województwie pomorskim.        Zgłoszenia tylko do 5 lutego 2014 roku.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Wtorek, dnia 10.12.2013r.  godz 18:00
Polska Filharmonia Baltycka
Gdańsk, ul Ołowianka 1

Prosimy o pilny kontakt mailowy osoby, które chciały by wziąć udział

w Gali oraz obejrzeć występ Grażyny Łobaszewskiej
- mamy dla Państwa jeszcze kilka zaproszeń.
Dotacje i instrumenty zwrotne dla NGO z Funduszy Europejskich
Czwartek, 05.12.2013 r.
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych UMWP serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące możliwych form wsparcia dla organizacji pozarządowych przez dotacje iinstrumenty zwrotne finansowane z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.
Podczas spotkania omówione zostaną m.in. rola organizacji pozarządowych w realizacji Umowy Partnerstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz innych programów Polityki Spójności UE planowanych do wdrożenia w latach 2014-2020. Ponadto uczestnicy spotkania zdobędą informacje nt. możliwych do pozyskania dotacji oraz instrumentów zwrotnych finansowanych z tzw. Programów Wspólnotowych Komisji Europejskiej.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 10 grudnia 2013 r. w sali nr 119 Urządu Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 9 grudnia 2013 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: m.twardokus@pomorskie.eu

Więcej: DPR

Pobierz pliki

Pobierz pliki


Drodzy Wolontariusze organizacji pozarządowych!
Środa, 04.12.2013 r.
„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”
Jan Paweł II

W 1985 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. Celem obchodów tego Dnia jest uznanie pracy społecznej tysięcy ochotników na całym świecie.

W dniu tym Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Wejherowskiego pragnie podziękować wszystkim wolontariuszom oddającym swój cenny czas i serce za trud pomagania ludziom, zwierzętom i środowisku. Życzymy Wam Drodzy Wolontariusze szczęścia i radości z każdego dnia, zadowolenia z owoców pracy oraz sił i wytrwałości w tym, co robicie dla dobra naszego kaszubsko -pomorskiego społeczeństwa.

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Wejherowskiego

Puls Wejherowa ...
Czwartek, 28.11.2013 r.
Na łamach Pulsu Wejherowa z 21.11.2013 r. można przeczytać krótką informację o Radzie Organizacji Pozarządowych Powiatu Wejherowskiego.

Więcej: Puls Wejherowa

XIII Konkurs PFRON - zakończenie oceny formalnej wniosków
Wtorek, 26.11.2013 r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakończył ocenę formalną wniosków o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach trzynastego konkursu z dnia 20 września 2013 r.

Więcej: PFRON

Pobierz pliki


Otwarte Konkursy ofert - Zarząd Powiatu Wejherowskiego
Poniedziałek, 18.11.2013 r.
Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na:         1. realizację w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
2. realizację w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie na terenie powiatu wejherowskiego domu pomocy społecznej.

Pobierz pliki

Pobierz pliki


Konferencja "Fundraising w sporcie"
Środa, 13.11.2013 r.
Konferencja „Fundraising w sporcie” będzie mieć miejsce w Krakowie, w dniach 28–29 listopada 2013 r. i jest pierwszym takim forum integracji, wymiany doświadczeń i pogłębiania wiedzy w gronie pozarządowych organizacji sportowych z całej Polski.

Udział uczestników w konferencji jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W związku z tym koszt udziału w 2-dniowej konferencji to jedynie 100 zł od osoby - płatne przelewem po wypełnieniu formularza.

Opłata konferencyjna obejmuje catering i materiały szkoleniowe.

Więcej: Konferencja

Ruszyła rekrutacja na szkolenie z Monitoringu Funduszu Korkowego (Kapslowego)
Dołącz do Obywatelskiego monitoringu funduszu korkowego i sprawdź, czy Twoja gmina właściwie gospodaruje pieniędzmi przeznaczonymi na rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Fundusz korkowy to wyodrębnione w gminnym budżecie środki, pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol. Przepisy nakazują samorządom w całości wydawać je na przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkotykowym, łagodzenie ich następstw oraz zapobieganie obu zjawiskom.

Fundusz, zwany też niekiedy kapslowym, to ogromne pieniądze - ponad 700 mln zł rocznie (w skali kraju). Jego wysokość w poszczególnych gminach zależy od liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wartości tej sprzedaży. Przykładowo w liczącym ok. 18 tys. mieszkańców Lidzbarku Warmińskim zbliża się do kwoty 50 tys. zł, a w przeszło półtoramilionowej Warszawie - przekracza 40 mln zł rocznie.

Propozycja w ramach tegorocznej akcji:

1. bezpłatne szkolenie z zakresu prowadzenia monitoringu. Pokrywamy koszty dojazdu do Warszawy, noclegu i wyżywienia. Termin: 29 XI-1 XII;
2. narzędzie internetowe wspomagające zbieranie oraz analizę danych, a także ułatwiające kontakt z innymi uczestnikami i uczestniczkami monitoringu;
3. wsparcie ekspertów oraz opiekę koordynatora lokalnego przez cały okres trwania akcji;
4. zwrot kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem monitoringu do 800 zł.

W gminach, w których prowadzony był monitoring: pojawia się więcej informacji o pomocy udzielanej w ramach funduszu:

1. programy rozwiązywania problemów alkoholowych konsultuje się z organizacjami społecznymi i ekspertami;
2. w Bielsku Białej zaprzestano finansowania Straży Miejskiej z funduszu korkowego;
3. w Kędzierzynie-Koźlu „odzyskano” 300 tys. zł, którymi wcześniej zasilano budżet ogólny miasta.


Konsultacje "Programu współpracy Gminy Gniewino z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r."
Zapraszamy wszystkie Organizacje do zapoznania się z treścią projektu dokumentu przedstawionego do konsultacji społecznych   Jako, że termin do składania wniosków upływa 30.10.2013 r., dlatego wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby aby to Rada Organizacji Pozarządowych przedstawiła wspólne stanowisko, proszę o przesłanie informacje na maila: roppw@wp.pl do 28.10.2013 r. godz. 12.00.

Pobierz pliki

Pobierz pliki


Konsultacje w sprawie "Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych 2014-2020"
Zapraszamy wszystkie Organizacje do zapoznania się z treścią projektu dokumentu przedstawionego do konsultacji społecznych.  Jako, że termin do składania wniosków upływa 28.10.2013 r., dlatego wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby aby to Rada Organizacji Pozarządowych przedstawiła wspólne stanowisko, proszę o informacje na maila: roppw@wp.pl do 27.10.2013 r. godz. 12.00.

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki


Projekty Systemowe
Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania wniosków na projekty systemowe. Internetowy System Wniosków będzie otwarty od 16 października do 15 listopada do godziny 12.00. Podręcznik wraz z informacjami uzupełniającymi oraz wzór formularza ze wskazówkami są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania. Zachęcamy też do zapoznania się z prezentacją dotyczącą projektów systemowych – może okazać się bardzo pomocna w uzyskaniu odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości.

Organizacje mogą się ubiegać o dotacje w wysokości od 300 tys. do 1,5 mln złotych na projekty realizowane samodzielnie oraz do 2 mln złotych na projekty realizowane w partnerstwie.

- Warto jednak pamiętać, że projekty systemowe to nie to samo, co większe dotacje na różne działania – podkreśla Anna Rozicka, dyrektor programu. – Czekamy na dobrze przemyślane, kompleksowe projekty nastawione na opracowanie i wdrożenie konkretnych rozwiązań służących wzmocnieniu i rozwojowi całego polskiego sektora pozarządowego lub jego znaczącej części– wyjaśnia.

Lista problemów do podjęcia uwzględnia m.in. działania dotyczące budowanie przyjaznego dla NGO otoczenia prawnego, wypracowywania misji i standardów trzeciego sektora, usprawniania komunikacji, dostępu do informacji, pozyskiwania środków finansowych, a także problemy „branżowe”, specyficznych dla poszczególnych rodzajów organizacji.

Priorytetowo będą traktowane działania adresowane do większej liczby organizacji oraz te zapewniające trwałość rezultatów.
Przypominamy, że planowana jest tylko jedna edycja tego konkursu.

Więcej: Granty

Projekty Tematyczne ...
Zakończył się pierwszy etap konkursu na projekty tematyczne w I edycji w programie Obywatele dla Demokracji  W internetowym systemie złożonych zostało 1 931 wniosków wstępnych na łączną kwotę 370 619 541 zł wnioskowanej dotacji.

Największym zainteresowaniem cieszył się temat dotyczący dzieci i młodzieży – organizacje złożyły 851 wniosków. Na realizację działań z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu złożono 506 wniosków, partycypacji publicznej – 331, zwalczania dyskryminacji – 143 wnioski. 100 wniosków dotyczyło obszaru kontroli obywatelskiej.

Wnioski zostały poddane ocenie formalnej i przekazane do oceny ekspertów. Do 2 grudnia 2013 opublikujemy wyniki I etapu konkursu i zaprosimy wybrane organizacje do złożenia wniosków pełnych.

Program Obywatele dla Demokracji

Program Obywatele dla Demokracji finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG).

Fundusze te są formą bezzwrotnej pomocy udzielanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 15 państwom członkowskim Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Południowej w celu zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poza Polską beneficjentami pomocy są: Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.

W ramach Funduszy EOG wydzielone zostały środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Na program realizowany w Polsce przeznaczono 37 mln euro, co czyni go największym programem dla organizacji pozarządowych spośród wszystkich działających w 15 krajach UE.

Więcej: Granty

XIII Konkurs PFRON zamknięty

XIII Konkurs ogłoszony przez PFRON zamknięty. Wnioski można było składać w 5 celach:

cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług,
cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

Do wykorzystania jest 50 000 000,00 zł., wg następującego podziału:

w przypadku celu programowego 1 – 7% środków, o których mowa w ust. 1,
w przypadku celu programowego 2 – 65% środków, o których mowa w ust. 1,
w przypadku celu programowego 3 – 15% środków, o których mowa w ust. 1,
w przypadku celu programowego 4 – 8% środków, o których mowa w ust. 1,w przypadku celu programowego 5 – 5% środków, o których mowa w ust. 1.

Więcej: PFRON

Ukonstytuowanie Rady ...

Informujemy, iz 22.10.2013 r. ukonstytuowała się Rada Organizacji Pozarzadowych Powiatu Wejherowskiego kadencji 2013-2017, w skład której weszło dziesięć Organizacji działających na terenie Powiatu Wejherowskiego.

Warto odwiedzić
Darmowe strony internetowe dla każdego